Onze visie

Goed werk en bestaanszekerheid voor iedereen!

We bestrijden actief armoede en werkloosheid.
We hebben extra aandacht voor hen die flink zijn getroffen door de coronapandemie.
We zoeken naar mogelijkheden om mensen naar zinvol werk te begeleiden.
We zetten in op effectieve omscholingstrajecten.

Sterker minimabeleid en betere armoedebestrijding

We gaan regelingen voor Tholenaren met een laag inkomen, samenvoegen, ontschotten en vereenvoudigen.
We geven inwoners met een bedreigend laag inkomen een woontoeslag.
We gaan de inzet van bewindvoerders professionaliseren.
We stimuleren inwoners in de bijstand tot vrijwilligerswerk, dat competenties ontwikkelt voor een betaalde baan.
We ondersteunen krachtig en blijvend het werk van de voedselbanken.
Kinderen in armoede ondersteunen we financieel, zodat zij deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.

Duurzaamheid

Voor inwoners die willen verduurzamen, stellen we subsidies/leningen beschikbaar.
We realiseren zonnepanelen (ook voor particulieren) op daken van publieke gebouwen.
Huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum ontvangen een energiebox en kunnen gebruik maken van een omruilregeling witgoed.
De gemeente koopt 100% duurzame stroom in.
We hanteren een duurzaamheidstoets bij ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.
We vergroenen onze wijken en leggen dat vast in bestemmingsplannen.
Rioolwerkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd in combinatie met straatwerken.
Wij blijven afval scheiden bij de bron, dus bij de huishoudens.

Veiligheid

Minimaal 5 wijkagenten voor onze gemeente,
Overlast gevende groepen aanpakken,
Tegengaan huiselijk geweld,
Promoten inbraakpreventie, buurtbemiddeling en buurtpreventie.

Onderwijs

We investeren in voor- en vroegschoolse educatie.
We bieden financiële mogelijkheden voor bijles en oefening in studievaardigheden in gezinnen die dit zelf niet kunnen bekostigen.
We vinden kleinere dorpsscholen essentieel voor de sociale cohesie in de kernen.
We gaan geldstromen ontschotten om maatschappelijk werk en ondersteuning in de school te krijgen.

LHBTI+

Iedereen die op zoek is naar zijn/haar persoonlijke of seksuele geaardheid heeft de steun van onze partij.

Klimaatbestendig Tholen

We gaan voor een klimaatbestendige groene samenleving.
Meedoen met de energietransitie is pure noodzakelijk.
Tegengaan knelpunten op energienetwerk kan niet zonder energieopslag.
Wij waken voor energie-armoede.

Armoede en schulden

We gaan de contacten tussen diverse hulpverleningsinstanties intensiveren en de onderlinge communicatie op een hoger plan brengen.
We hanteren blijvend de norm van 130% van het sociale minimum voor onze minimaregelingen.
We vormen een reserve voor de afkoop van schulden en saneringskredieten.
Kinderen die in armoede opgroeien hebben recht op een gratis lidmaatschap of financiële ondersteuning bij schoolactiviteiten.
Wij zoeken daarbij de samenwerking met andere organisaties.

(Jeugd)Zorg

We hebben veel aandacht voor een sociale infrastructuur die in orde is en blijft.
Diezelfde aandacht hebben we voor de wijkteams, en de jeugd- en gezinsteams.
We kopen zorg zoveel mogelijk lokaal in.
We willen de beoogde solidariteit in de WMO herstellen. De hulp komt bij wie het nodig heeft.